Stadgar

Dackekattens stadgar

Föreningen stiftad 1978


Säte i Jönköping Organisationsnummer: 826001-6897
Ändringar är antagna på ordinarie årsmöte 1993-03-07, 1998-01-25, 2002-01-27, 2015-01-18, 2021-01-31 samt 2022-02-20.


Dackekatten, i dessa stadgar även kallad föreningen, har som syfte:


 • Att samla kattägare och intresserade i Småland med omnejd.


 • Att genom föredrag, kurser, diskussioner och utställningar propagera för katten som husdjur.


 • Att motarbeta djurplågeri.


 • Att arbeta för ökat rättsligt skydd och status för katten.


 • Att samarbeta med andra kattklubbar i såväl Sverige som i utlandet.


 • Att tillvarata kattägarnas intresse.


 • Att genom vunnen erfarenhet på området lämna medlemmar och allmänheten råd om kattskötsel och katthållning.


§1 Medlemmen


Ansökande medlem blir godkänd av styrelsen eller av styrelsen utsedd person.
Ansökan kan ske skriftligt, muntligt eller via inbetalning av medlemsavgift.
Medlemsavgiften (årsavgiften) fastställs av ordinarie årsmöten.


§1:1


Årsmötet kan efter förslag från en enhällig styrelse utse en hedersmedlem till den som på ett utomordentligt sätt främjar föreningens syften och varit aktiv medlem flertalet år.


§1:2


Medlem som önskar sitt utträde ur föreningen gör detta skriftligen och blir då omedelbart skild från föreningen. Eventuella förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.§2 Uteslutning av medlem


Medlem som inte betalt stadgad årsavgift eller som brutit mot föreningens stadgar eller handlat mot hederns lagar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.


Uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet inom den av styrelsen föreskriven tid (minst 14 dagar).


Beslut om uteslutning ska med angivande av orsak delges medlem.


Medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att vid kommande styrelsemöte söka ändring i
styrelsens beslut, under förutsättning att medlemmen inom 14 dagar efter det att medlemmen fått del av beslutet skriftligen lämna överklagan över detsamma till styrelsen.


Överklagan ska föreläggas det ordinarie möte som hålls närmast efter besvärstidens utgång och ska särskilt anges i kallelsen till mötet. Klaganden ska vara kallad till mötet minst 8 dagar innan mötet.


Görs beslut om uteslutning på grund av bristande betalning av stadgade avgifter ska styrelsen återkalla beslut om avgifterna betalats före besvärstidens utgång.


Om uteslutning sker upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den före detta medlemmen. Uteslutning av medlem ska meddelas SVERAK.§3 Medlemskap


Medlemskapet i föreningen ska löpa per kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december. Medlem betalar en årsavgift, fastställd av ordinarie årsmöte, avgiften ska vara betald senast månaden efter medlemsperiodens utgång.


Familjemedlem betalar en reducerad avgift. Familjemedlem får inte SVERAK:s publikationer.


Gåvomedlem har fått sitt medlemskap i samband med köp av katt från en av föreningens uppfödare. Uppfödaren betalar medlemsavgiften.


Medlemskapet varar pågående verksamhetsår och därefter uppgår medlemmen som ordinarie medlem om medlemsavgiften betalas.


Hedersmedlem är utsedd av föreningen och ingen medlemsavgift betalas.


Medlemskap får inte lånas ut eller överlåtas.§4 Deltagande i utställningar, arrangemang, publikationer etc


Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera föreningen juridiskt.


Medlem har inte rätt att på annat sätt än som det föreskrivs i SVERAK:s stadgar och bestämmelser delta i utställningar och arrangemang.§5 Styrelsen


 • Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och minst fem övriga ledamöter.


 • Samtliga ordinarie styrelseledamöter har rösträtt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


 • Ledamot utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.


 • Styrelsen sammanträder då ordförande eller vice ordförande kallat och är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna är närvarande.


 • Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.


 • Styrelsen fördelar själv arbetsuppgifterna bland ledamöterna, däribland att föra medlemsmatrikel. Styrelsens rbetsordning finns under Styrande dokument på Dackekattens hemsida.


 • Styrelsens verksamhetsberättelse skrivs gemensamt av styrelsen.


 • Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.§6 Möten


Möten med Dackekatten som hålls:


 • Ordinarie årsmöte innan februari månads utgång.


 • Ordinarie möten minst fyra gånger om året.


 • Extra möten när så behövs.


Tidpunkt och plats för möten bestäms av styrelsen.


Kallelsen till ordinarie årsmöte ska vara hos medlem senast 14 dagar före mötet.


§6:1


Den medlem som närvarar och har betalt medlemsavgift har rösträtt vid årsmötet, liksom hedersmedlemmar.


Icke röstberättigad medlem har yttrande- men inte förslagsrätt.


Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.


§6:2


Vid ordinarie årsmöte ska följande avhandlas enligt framtagen Dagordning för Årsmötet.


Dagordning för årsmötet och Konstituerande styrelsemöte finns under Styrande dokument
Dackekattens hemsida.


Val av styrelsen, så att hälften väljs vartannat år:


Ena året (jämnt år):


 • Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.


 • Sekreterare, för en tid av två år.


 • Ledamot, för en tid av två år.


Andra året (ojämnt år):


 • Vice ordförande, för en tid av två år.


 • Utställningssekreterare, för en tid av två år.


 • Kassör, för en tid av två år.


 • Ledamot,för en tid av två år.


Varje år väljs:


 • En revisor, för en tid av ett år, samt en suppleant


 • Valberedning, för tiden fram till kommande årsmöte.


Förslag, som väckts av styrelsen eller som lämnats till styrelsen av röstberättigad medlem, ska lämnas senast 31 december.


Förslag om stadgeändringar eller upplösning av föreningen ska lämnas senast 31 december.§7 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision


Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar 1 januari - 31 december.


Räkenskaperna och övriga dokument ska lämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.


§7:1


Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast fem dagar före ordinarie årsmöte.


§8 Beslut


Beslut fattas med acklamation eller avges genom votering (öppen eller sluten).


Vid votering bestäms utgången utom i frågor som omfattas i paragraf 9, genom enkel majoritet.


Om det vid votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal ska lotten avgöra.


Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Alla beslut ska bekräftas genom klubbslag.


§8:1


Beslut i fråga om ekonomisk natur får inte fattas, om inte frågan varit upptagen i föredragningslistan för möte.


§9 Stadgefrågor


Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte.


Vid upplösning eller stadgeändring krävs beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.


§9:1


Vid upplösning av föreningen ska beslutas om användning av föreningens tillgångar.


Detta ska omedelbart delges SVERAK med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt resultaträkning.


§9:2


Utöver dessa stadgar gäller SVERAK:s stadgar och övriga föreskrifter samt anvisningar och övrigas i vederbörande ordning utfärdade föreskrifter.


Ordförande och sekreterare är ansvariga för att dessa stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.